بیدمشکانه بیدین چنقدر جوانه کاکوله کاکوله سرخی لاله تی جوله مانه کاکوله بشو تی ماره بگو یار تی خواستگاره کاکو

All posts tagged بیدمشکانه بیدین چنقدر جوانه کاکوله کاکوله سرخی لاله تی جوله مانه کاکوله بشو تی ماره بگو یار تی خواستگاره کاکو